Lääke- ja lääkitysturvallisuus

Iso osa potilaan turvallista ja asianmukaista hoitoa on lääkehoidon turvallisuus. Turvallinen lääkehoito koostuu lääketurvallisuudesta ja lääkitysturvallisuudesta.

Lääketurvallisuus

Lääkkeen farmakologisten ominaisuuksien ja vaikutusten tunteminen on osa lääketurvallisuutta. Tämän lisäksi lääkkeen laadukas valmistusprosessi, lääkkeen pakkaaminen ja merkitseminen sekä lääkkeen tehon ja turvallisuuden arviointi kuuluvat lääketurvallisuuteen. Lääketurvallisuutta valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea mm. myöntäessään myyntilupia ja valtakunnallisen haittavaikutusrekisterin kautta. Myös lääkkeen valmistajalla on vastuu valmisteidensa turvallisuuden seurannasta.

Lääkitysturvallisuus

Lääkkeiden asianmukainen ja oikea käyttö sekä lääkehoidon toteuttaminen liittyvät puolestaan lääkitysturvallisuuteen. Lääkkeen käyttöön liittyvään turvallisuuteen kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköiden ja organisaatioiden toiminta, säännöt ja periaatteet. Lääkitysturvallisuutta voidaan kehittää esim. lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtuminen/poikkeamien seurannalla. Seuranta voi olla manuaalista tai seurannassa voi käyttää sähköisiä työkaluja. Yleisin poikkemaraportointi työkalu Suomessa on HaiPro. Seurannasta ei ole hyötyä ellei lääkityspoikkeamia pyritä estämään, välttämään tai korjaamaan uusilla toimintatavoilla tai ohjeistuksilla.

Lääketurvallisuus on helppo erottaa lääkitysturvallisuudesta. Lääketurvallisuus liittyy aina itse tuotteeseen tai lääkeaineeseen kun taas lääkitysturvallisuus liittyy lääkehoidon toteuttajien inhimilliseen toimintaan ja toimintayksikkökohtaisen prosessin virheettömyyteen.

Lääkitysturvallisus osana asiakas- ja potilasturvallisuutta

Lääkitysturvallisuus on merkittävä osa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tutustu uusimpaan Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan ja toimeenpanosuunnitelmaan (2022-2026).Strategiassa on huomioitu lääkitysturvallisuus tärkeänä osana kansallista kehittämistä.