Lääke- ja lääkitysturvallisuus

Iso osa potilaan turvallista ja asianmukaista hoitoa on lääkehoidon turvallisuus. Turvallinen lääkehoito koostuu lääketurvallisuudesta ja lääkitysturvallisuudesta.

Lääkkeen farmakologisten ominaisuuksien ja vaikutusten tunteminen on osa lääketurvallisuutta. Tämän lisäksi lääkkeen laadukas valmistusprosessi, lääkkeen pakkaaminen ja merkitseminen sekä lääkkeen tehon ja turvallisuuden arviointi kuuluvat lääketurvallisuuteen. Lääketurvallisuutta valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea mm. myöntäessään myyntilupia ja valtakunnallisen haittavaikutusrekisterin kautta. Myös lääkkeen valmistajalla on vastuu valmisteidensa turvallisuuden seurannasta.

Lääkkeiden asianmukainen ja oikea käyttö sekä lääkehoidon toteuttaminen liittyvät puolestaan lääkitysturvallisuuteen. Lääkkeen käyttöön liittyvään turvallisuuteen kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköiden ja organisaatioiden toiminta, säännöt ja periaatteet. Lääkitysturvallisuutta voidaan kehittää esim. lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtuminen/poikkeamien seurannalla. Seuranta voi olla manuaalista tai seurannassa voi käyttää valtakunnallista haittatapahtumien seurantaan suunniteltua atk-työkalua, HaiPro:a. Seurannasta ei ole hyötyä ellei lääkityspoikkeamia pyritä estämään, välttämään tai korjaamaan uusilla toimintatavoilla tai ohjeistuksilla.

Lääketurvallisuus on helppo erottaa lääkitysturvallisuudesta. Lääketurvallisuus liittyy aina itse tuotteeseen tai lääkeaineeseen kun taas lääkitysturvallisuus liittyy lääkehoidon toteuttajien inhimilliseen toimintaan ja toimintayksikkökohtaisen prosessin virheettömyyteen.

Tutustu Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen aloittamaan Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmaan.