Lääkehoidon turvatarkastukset, arvioinnit ja kokonaisarvioinnit osaksi lääkehoitoprosessia

Ennen lääkehoidon toteutusta pitäisi tehdä lääkehoidon turvatarkastus, jossa selvitetään lääkityksen sopivuus potilaalle, päällekkäisyydet, annosten sopivuus, yhteis- ja haittavaikutukset ja arvioidaan hoitoon sitoutuminen. Osittain näin tapahtuukin lääkärin määrätessä lääkettä ja apteekin sitä toimittaessa potilaalle. Koneellisen annosjakelun yhteydessä tarkistukset ovat rutiinia. Toimivalla tarkastusmenettelyllä voidaan estää lääkehoidosta johtuvaa sairastavuutta ja lisätä lääkehoitoihin sitoutumista.

Turvatarkastus paljastaa ongelmakohtia. Siksi esimerkiksi hoitoon tulevan potilaan lääkitys tulisi selvittää kattavasti ja selvittää voiko hoitoon hakeutumisen syy olla lääkehoidossa. Mikäli turvatarkastuksessa ilmenee monimutkainen ongelmavyyhti esimerkiksi sovitut kriteerit täyttyvät, tulisi potilaalle tehdä lääkehoidon kokonaisarviointi tai muu lääkehoidon selvitys.

Tällainen konsultaatio- tai erityispalvelu pitäisi olla helposti saatavissa. Reseptilomakkeessa tai sähköisessä reseptissä voisi olla osio, jossa annetaan määräys lääkehoidon kokonaisarviointiin tai muuhun erityispalveluun. Apteekin tehtävä olisi tuottaa tai hankkia palvelu. Terveyskeskusten tai sairaaloiden järjestelmissä pitäisi niin ikään olla mahdollisuus lääkehoidon konsultaatioiden pyytämiseen. Palvelu tuotettaisiin kliinisen farmasian ja farmakologian yhteistyönä.

Potilaan lääkitystiedon saatavuus on merkittävä kokonaisuuden hahmottavista haittaava ongelma. Ajan tasalla oleva kattava lääkelista, josta selviäisi potilaan käyttämä lääkitys, auttaisi huomattavasti terveydenhuollon ammattilaisia päätösten teossa ja turvallisuuden varmistamisessa. Apteekilla tieto saattaa olla, mutta yhteyttä lääkäriin ei ole. Potilaiden tulisikin itse huolehtia, että heillä olisi voimassa oleva lääkelista mukanaan, kun asioivat lääkärissä tai apteekissa. Sähköinen resepti auttaa vähän, mutta sieltä selviävät vain aiotut reseptilääkkeet.

Hyvä ratkaisu olisi, että tietojärjestelmien lääkeosiot standardisoitaisiin siten, että tieto

olisi helposti siirrettävissä järjestelmästä toiseen. Lääkitystiedon voisi tallentaa myös sirulliselle kelakortille tai puhelimeen, jolloin se kulkisi potilaan mukana.