Kliinisen farmasian tekijät: lääkitysturvallisuuskoordinaattori Annika Valtola moniammatillisuuden keskiössä

Suosittelen kliinisestä farmasiasta kiinnostuneille rohkeasti moniammatilliseen työympäristöön ja uusiin tehtäviin hyppäämistä, sillä nyt meillä on hieno tilaisuus tehdä osaamistamme näkyväksi laajalla työkentällä ja useissa eri työtehtävissä myös hyvinvointialueilla.

 

Olen Annika Valtola ja aloitin kesällä työt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lääkitysturvallisuuskoordinaattorina. Työnkuva vasta perustetussa virassa hakee vielä lopullista muotoaan, mutta keskittyy lääkehoitoprosessien riskien tunnistamiseen, ennakoivaan riskienhallintaan ja prosessien kehittämiseen, omavalvonnan tukemiseen lääkitysturvallisuuden näkökulmasta sekä lääkehoidon osaamisen varmistamiseen ja lääkitysturvallisuuteen liittyvään kouluttamiseen, ohjeistamiseen, tiedottamiseen ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Innostuin kliinisestä farmasiasta jo opiskellessani proviisoriksi Kuopiossa, missä suoritin kaikki aiheeseen liittyvät valinnaiset opinnot. Urani alkuaikoina Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekissa olin käynnistämässä osastofarmasiatoimintaa ja myöhemmin kehittämässä sitä yhä kliinisempään suuntaan. Lisäpotkua tähän kävin hakemassa apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopinnoista, joiden myötä suoritin myös lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden. Kliinisen farmasian osaamistani ovat syventäneet erityisesti opintoihin kuuluvat työelämään integroitavat kurssityöt, lääkehoidon arvioinnit ja kokonaisarvioinnit sekä projektityö – toiminnan kehittäminen tieteellisen tutkimuksen menetelmin oli silmiä avaava kokemus.

Koska työnkuvaani keskussairaalan apteekin proviisorina kuului kuitenkin valtaosin muuta kuin osastofarmasiaa ja lääkitysturvallisuutta, aloin kaivata uusia haasteita, joissa syventää ja käyttää lääkitysturvallisuus- ja kliinisen farmasian osaamistani. Parasta lääkitysturvallisuuskoordinaattorin työssä onkin mahdollisuus kehittää kyseisen alueen asiantuntijuutta kuitenkin monipuolisella työnkuvalla. Toisaalta laaja tehtäväkenttä on myös se suurin haaste; työyksiköiden toiminnan luonne, niissä toteutettava lääkehoito ja sen vaativuus ja erityispiirteet, sekä työntekijöiden koulutustausta ja osaaminen vaihtelevat suuresti esimerkiksi sosiaalihuollon virikkeellistä toimintaa tuottavasta toimintakeskuksesta tai lastensuojeluyksiköstä kriittisessä tilassa olevien potilaiden tehohoitoon.

Työskentelen monialaisessa työyhteisössä kehityspalveluissa yksikkömme ainoana farmasian ammattilaisena. Teen tiivistä yhteistyötä esimerkiksi professiojohdon, tietohallinnon, sairaala-apteekin ja valvonnan kanssa. Pääsen päivittäin oppimaan uutta ja laajentamaan näkökulmaani työskennellessäni usean eri ammattiryhmän edustajan ja erilaisten asioiden parissa. Työni on hyvin itsenäistä ja vaatii oma-aloitteisuutta ja priorisointikykyä. Onneksi apua ja vertaistukea saa myös kollegoilta muilta hyvinvointialueilta.

Kliinisen farmasian osaaminen on avainasemassa lääkehoitoprosessien, rationaalisen lääkehoidon ja sairaala-apteekin kanssa yhteistyössä tehtävässä kliinisen farmasian palveluiden kehittämisessä. Sitä tarvitaan myös esimerkiksi kouluttamisessa, tiedottamisessa ja vaaratapahtuma-analyysien pohjalta laadittavissa ohjeistuksissa ja kehittämissuosituksissa. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin työssä tarvitaan lisäksi esimerkiksi kouluttajan, fasilitoijan, tutkijan ja prosessikehittäjän taitoja ja kykyä toimia monialaisessa työyhteisössä toimijoiden eri näkökulmat huomioiden. Lisäksi työssä täytyy tuntea lääkehoito- ja lääkehuoltoprosesseja määrittävä lainsäädäntö sekä viranomaismääräykset, ohjeistukset ja suositukset.

Pitkähkö työura sairaala-apteekin proviisorina ja sen tuoma laaja kokemus lääkehuolto- ja lääkehoitoprosesseista sekä tiivis yhteistyö eri työyksiköiden ja esimerkiksi hallinnon ja laatu- ja valvontayksikön kanssa ovat antaneet hyvät eväät uuden työnkuvan luomiseen hyvinvointialueen lääkitysturvallisuuskoordinaattorina. Toivon kehittyväni nykyisellä urallani lääkitysturvallisuuden asiantuntijana, ja tavoitteenani on olla myötävaikuttamassa farmasian ammattilaisten asiantuntijuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen koko sote-palvelujärjestelmässä. Suosittelen kliinisestä farmasiasta kiinnostuneille rohkeasti moniammatilliseen työympäristöön ja uusiin tehtäviin hyppäämistä, sillä nyt meillä on hieno tilaisuus tehdä osaamistamme näkyväksi laajalla työkentällä ja useissa eri työtehtävissä myös hyvinvointialueilla.