Apurahat

Seuran jäsenet voivat hakea apurahoja kliinistä farmasiaa tukevaan tutkimus- ja kehittämis- ja julkaisutoimintaan sekä alan kongresseihin osallistumista varten. Apurahan saaminen edellyttää esitelmää, posteria tai muuta aktiivista osallistumista kongressissa. Apurahahakemuksesta tulee ilmetä haettavan apurahan suuruus, kohde, hankkeen tai kongressiosallistumisen kokonaiskustannukset sekä muu ko. tarkoitusta varten saatu/haettu rahoitus sekä selvitys esitelmästä, posterista tms. Matkasta tulee tehdä blogi-kirjoitus seuran www-sivuille. Apurahaa on mahdollista saada tieteellisen julkaisun kuluihin, kuten kielentarkistukseen tai Open Access -julkaisemiseen. Apurahoja ei myönnetä perusopiskelijoiden kotimaassa suoritettaviin opinnäytetöihin, eikä täydennyskoulutuksiin.  Apurahan hakuaika päättyy 31.12.2022.

Apuraha-anomus liitteineen tulee lähettää seuran sihteerille sähköpostilla:

miia.tiihonen@uef.fi.